KIRPPUTORI VINTTI tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Kirpputori Vintti (2733605-7)
Yhteystiedot:
Teollisuustie 1
75530 NURMES

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Kirpputori Vintti / Jaana Voutilainen
Teollisuustie 1
75530 NURMES
0400-330035
info@kirpputorivintti.fi


2. Rekisteröidyt
Rekiterissä ovat Kirpputori Vintti Oy:n kanssa kauppasopimuksen tehneet asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
*rekisteröidyn henkilön ja Kirpputori Vintin välinen sopimus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
*asiakas-suhteen perustaminen ja sen ylläpitäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
*nimi
*osoite
*sähköposti
*puhelinnumero
*asiakasnumero
*IBAN-tilinumero (jos asiakas haluaa tilityksen pankkitilille)
*vuokratun pöydän/rekin numero(t)
*vuokratun pöydän/rekin varauspäivä, aloituspäivä ja lopetuspäivä

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Kirpputori Vintti, Teollisuustie 1, 75530 Nurmes

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
*Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Pääsääntöisesti Kirpputori Vintin toimesta asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena voimme joutua luovuttamaan tietoja viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään asiallisen yhteyden päätyttyä kirjanpitolain edellyttämän ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä- ja asiakassopimuksia käsittelevät ainoastaan Kirpputori Vintin työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Kirpputori Vintin toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietojen suojaus
Rekisteritiedot säilytetään sähköisesti suojattuna. Tietoja käyttävät vain kirpputorin työntekijät, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.